PRECISION PARTS Önümçilik hyzmatyPRECISION PARTS Önümçilik hyzmaty

GURNAMALY ÖNÜMLER HYZMATYGURNAMALY ÖNÜMLER HYZMATY

DÜZGÜN BÖLÜMLERIDÜZGÜN BÖLÜMLERI

biz hakdabiz hakda

GPM Intelligent Technology (Guangdong) Ltd., hasaba alnan maýasy 68 million ýuana, dünýä önümçilik şäheri - Dongguan şäherinde 2004-nji ýylda döredildi.Zawodyň meýdany 100,000 inedördül metr, 1000+ işgäri, gözleg we barlag işgärleri 30% -den gowrak boldy.Takyk gurallar, optika, robot, täze energiýa, biomedikal, ýarymgeçiriji, ýadro energiýasy, gämi gurluşygy, deňiz in engineeringenerçiligi, howa we beýleki ugurlarda takyk bölekleri enjamlar we gurnama bilen üpjün edýäris.GPM, şeýle hem, Japaneseaponiýanyň tehnologiýa gözleg merkezi we nemes satuw bölümi bolan halkara köp dilli senagat hyzmat ulgamyny döretdi.

 

GPM-de ISO9001, ISO13485, ISO14001, IATF16949 ulgam şahadatnamasy, Milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň ady bar.Ortaça 20 ýyllyk tejribesi we ýokary derejeli enjam enjamlary we ýokary hilli dolandyryş ulgamy bolan köp milletli tehnologiýa dolandyryş toparyna esaslanyp, GPM ýokary derejeli müşderiler tarapyndan hemişe ynam we öwgä eýe boldy.

Näme üçin GPM takyk bölekleri öndürmek üçin iň gowy wariant?

Preokary takyklyk

Iň ösen enjamlary we tehnologiýalary ulanýarys, öndürilen bölekleriň ýokary takyklyk we durnuklylyk derejesini üpjün edýäris.Bu müşderilere ýokary hilli önümleri almaga we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Qualityokary hilli

Her bölümiň ýokary hilli talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin her önümçilik baglanyşygynda berk hil gözegçiligini amala aşyrýarys.Hil dolandyryş ulgamymyz giňden tanalýar we ynamdar.

Custöriteleşdirilen hyzmatlar

Müşderiniň isleglerine görä aýratyn spesifikasiýalara ýöriteleşdirilen hyzmatlary, önümçilik böleklerini hödürleýäris.In engineenerler toparymyz, soňky önümiň müşderiniň isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.

Tehniki goldaw

Takyk bölekleri gaýtadan işlemekde köp ýyllyk tejribesi bolan tejribeli we ökde hünärmen toparymyz bar.Taslamaňyzyň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin size hünär maslahaty we goldaw bererler.

HabarlarHabarlar

 • optiki bölek

  CNC enjamynyň optiki takyk bölekleri öndürmekde ulanylyşy

  Optiki takyklyk bölekleriniň gaýtadan işlenmegi diňe bir ýokary takyklygy däl, eýsem materialyň fiziki we himiki aýratynlyklaryna çuňňur düşünmegi hem talap edýär.Häzirki zaman CNC tehnologiýasy optiki komponent öndürmek üçin ileri tutulýan tehnologiýa öwrüldi ...

 • GPM

  Howpsuzlyk Ilki: GPM işgärleriň habardarlygyny we jogabyny ýokarlandyrmak üçin kompaniýa-giňişleýin türgenleşik geçirýär

  Fireangyn howpsuzlygy habardarlygyny has-da ýokarlandyrmak we duýdansyz ýangyn hadysalaryna garşy işgärleriň adatdan daşary ýagdaýlara jogap bermek mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak maksady bilen, GPM we Şipaý ýangyn söndüriji topary 2024-nji ýylyň 12-nji iýulynda seýilgähde ýangyn gyssagly ewakuasiýa türgenleşigini geçirdiler.

 • Lukmançylyk CNC enjamy

  Lukmançylyk CNC enjamlary üçin gollanma: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Bu makalada, lukmançylyk pudagynda CNC işleýiş programmalarynyň giňişleýin we çuňňur gözlegini hödürleýäris.CNC işleýiş prosesi, material saýlamagyň möhümligi, çykdajy faktorlary, dizaýn pikirleri we ähmiýeti ...

 • lukmançylyk CNC işleýşi

  Lukmançylyk böleklerini takyk işlemegiň kynçylyklary

  Häzirki zaman lukmançylyk pudagynda bölekleriň takyk işlenmegi, şübhesiz, hassalaryň howpsuzlygyny üpjün etmekde we lukmançylyk enjamlarynyň işleýşini gowulandyrmakda esasy baglanyşykdyr.Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi we has berk senagat ülňüleri bilen, öňküsi ...

 • Alýumin CNC enjamy

  CNC enjamynda hil gözegçiligini gazanmak üçin maslahatlar

  Häzirki zaman önümçilik dünýäsinde, CNC gaýtadan işlemek tehnologiýasy, ýokary takyklygy we gaýtalanmagy sebäpli önümçilik prosesiniň aýrylmaz bölegine öwrüldi.Şeýle-de bolsa, CNC tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryndan doly peýdalanmak, önümiň hilini üpjün etmek möhümdir.Hil barlagy ...